Czy są wśród Was miłośnicy ciekawostek i anegdot historycznych? Wszak nie od dziś wiadomo, że historia cywilizacji obfituje w sensacyjne wydarzenia i fakty. Poniżej znajdziecie 10 zaskakujących, starannie wyselekcjonowanych faktów historycznych.
1. Przez ostatnie 3000 lat naszej cywilizacji zaledwie 240 lat upłynęło bez żadnych wojen.

2. Podczas bitwy o Stalingrad pewna stacja kolejowa jednego dnia 14 razy przechodziła z rąk Sowietów pod władanie Niemców i na odwrót.

3. Niektóre mamutowce olbrzymie są starsze niż piramidy.

4. Alaska była ostatnim stanem Stanów Zjednoczonych okupowanym przez wojska państw Osi w czasie drugiej wojny światowej.

ZOBACZ TEŻ: Ciekawostki o USA

5. Podczas jednego z bardziej skomplikowanych manewrów ustawienia armii Juliusza Cezara żołnierze pogubili się na tyle, że przez kilka godzin stali w bojowej formacji naprzeciwko siebie.

6. W czasach szczytu swojej ekspansji Cesarstwo Rzymskie miało 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. To zaledwie 19. największe terytorialnie mocarstwo w historii.

7. Podczas bitwy o Stalingrad pewna stacja kolejowa jednego dnia 14 razy przechodziła z rąk Sowietów pod władanie Niemców i na odwrót.

8. Kto, wśród wojowników Wikingów, nosił rogate hełmy? Nikt. Po­pu­lar­ny wi­ze­ru­nek ro­ga­tych hełmów wo­jow­ni­ków Wi­kin­gów pojawił się w XIX wieku, zapewne za­po­ży­cza­jąc rogate hełmy ze zna­le­zisk po­cho­dzą­cych z epoki brązu, czasów dużo wcze­śniej­szych od Wi­kin­gów.

9. Bom­bo­wiec B-29 z bombą atomową Fat Man na po­kła­dzie pierwotnie wystartował z zamiarem zbombardowania Kokury. Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po do­tar­ciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amu­ni­cji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Na­ga­sa­ki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Ko­ku­ry­", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia

10. Nazwę Kok­ta­il Mo­ło­to­wa nadano i spopularyzowano w Fin­lan­dii. W trakcie wojny Ra­dziec­ko­-Fiń­skiej (1939-1940), Mołotow ogłosił w prze­mó­wie­niu ra­dio­wy­m, że ra­dziec­kie bom­bow­ce nie zrzu­ca­ją bomb, tylko paczki żyw­no­ścio­we dla gło­du­ją­cych Finów. W od­po­wie­dzi Finowie zaczęli żar­to­wa­ć, że oni od­rzu­ca­ją kok­ta­ile dla Rosjan.

.

ZOBACZ TEŻ: Starożytny Egipt

CIEKAWOSTKI

Początek strony